Statutter

Nye statutter for«GAMBRINUS, Borgølets venner»                                                                

§ 1. ORGANISASJON

Gambrinus, Borgølets venner, tidligere Sarpeølets venner, ble stiftet fredag 17.oktober 1986 kl. 1800 og ble konstituert i november 1986 med foreningens nye navn etter forslag av vinneren Per Egenæss.

§ 2. FORMÅL

«GAMBRINUS, Borgølets venner» skal gjennom aktiv innsats fremme Borg-ølets kulturbærende tradisjoner.

Foreningen skal også være alkoholpolitisk bevisst og et korrektiv i alkoholdebatten, der Direksjonen finner det nødvendig.

§ 3. MEDLEMSKAP

1) Opptak av medlemmer

a) Som medlemmer opptas personer som vil fremme Borg-ølets kulturbærende tradisjoner.

b) Medlemstallet er begrenset til 75. Det er Direksjonen som avgjør hvor mange medlemmer foreningen skal ha innen den begrensning som er satt.

c) Ingen kan søke medlemskap, men opptas etter anmodning fra en enstemmig direksjon. Foreningens medlemmer kan komme med forslag på kandidater.

d) Nye kandidater inviteres først som gjest til ett møte. Kandidaten må ha vært på minst 3 møter, før kandidaten kan opptas som medlem. I denne perioden er man aspirant.

e) Presentasjon av årets nye medlemmer foretas på generalforsamlingen. 

2) Forutsetning for medlemskap 

a) Medlemskap er forbundet med aktiv innsats for fremme av Borg-ølets kulturbærende tradisjoner.

b) Man bør møte opp jevnlig på samlingene

c) Ved endring av kontaktinformasjon innmeldt til Direksjonen, er det hvert enkelt medlems ansvar å oppdatere Direksjonen med ny informasjon

d) Ingen av Borg Bryggeriers ansatte eller ledere kan være medlemmer i foreningen.

e) Sentrale personer i Bryggeriets virksomhet kan, etter Direksjonens ønske, ha faste observatørposter ved Direksjonens og foreningens møter.

3) Utmelding

a) Medlem som ønsker å melde seg ut av foreningen, må gi skriftlig beskjed til Direksjonen.

b) Dersom medlemskontingent ikke blir betalt innen tidsfristen, blir påminnelse om manglende innbetaling sendt medlemmet. Ved manglende innbetaling, blir medlemskapet automatisk sagt opp ved årets generalforsamling. Direksjonen sender ut informasjon om dette, sammen med purring på medlemskontingenten.

4) Dekorasjoner / Påskjønnelser 

a) Æresmedlemmer kan utnevnes av Direksjonen. Vedtaket om utnevnelsen må være enstemmig i Direksjonen. Personer som har vist særlig stort engasjement og interesse overfor Gambrinus, kan bli utnevnt til æresmedlemmer.

b) Ordningen med honorære medlemmer avvikles, med unntak av de som allerede er honorære medlemmer, jfr. medlemslisten.   

§ 4. GENERALFORSAMLING

a) Generalforsamlingen er foreningens øverste organ.

b) Foreningen ledes av en direksjon bestående av 6 medlemmer som velges på Generalforsamlingen for en periode på 2 år.

c) Direksjonen består av: President, visepresident, sekretær, kasserer og 2 direksjonsmedlemmer. Presidenten velges ved særskilt valg.

d) Generalforsamlingen velger også 2 revisorer og en valgkomité bestående av 3 personer. Medlemmer av valgkomiteen velges for 3 år slik at det velges et nytt medlem hvert år.

e) Generalforsamlingen holdes ved juleølets utspring, vanligvis i november.

f) Innkomne forslag må være Direksjonen i hende senest 4 uker før Generalforsamlingen

§ 5. KONTINGENT

a) Det betales en årlig kontingent som fastsettes av Generalforsamlingen.

b) Direksjonens medlemmer er ulønnet, men fritas for kontingent og eventuelle møteavgifter.

c) Æresmedlemmer er fritatt for kontingent og møteavgifter. 

§ 7. PRISER/UTDELINGER

a) Foreningen skal hvert år dele ut en eller flere priser til bedrifter, foreninger eller personer som offentlig har talt ølets sak og vedkjent seg interesse for øl generelt og Borgøl spesielt.

b) Direksjonen skal årlig utpeke en Bragebegerkandidat.

c) Utdelingen av Bragebegeret foregår på årets Bragefest.

§ 8

Foreningen skal, så langt det er mulig, holde sine medlemmer jevnlig orientert om Borg Bryggeriers gjøren og laden.

Tidligere endringer i: 
§ 2, § 3 og 5, § 6 og 7 vedtatt på generalforsamling 30. oktober 2009.

Utvidelse av § 3 vedtatt på generalforsamling 2013.

Ny ordlyd i § 3d vedtatt på generalforsamlingen 2014. 

Sarpsborg 1/1-15

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn